HIVATALOS CÉGES TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELÜGYELETI SZERVEK
 

 1. Társaságunk pontos adatai

  Név: Gratis’92 Biztosítási Alkusz Kft. (Gratis’92 Kft.)
  Telefon: Fax: 36/52/477-215
  Telefon: 36/52/200-494
  E-mail:

  Képviseletre jogosult neve: dr. Pántya Zsolt
  Tevékenység jellege: független biztosítás közvetítés
  Adószám: 25359071-1-09
  Cégbírósági bejegyzés: 09-09-027184
  PSZÁF engedély szám: 201/1992.

 2. Felügyeleti szerv

  MNB
  1054 Budapest, Szabadság tér 9.
  MNB nyilvántartási szám: 215100908961

 3. Panasszal az alábbi szervekhez fordulhat

  MNB lásd adatok fenn
  FBAMSZ  (Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége)
  1087 Budapest, Könyves K. Krt. 76.

 4. Károkozás esetén való helytállás

  A Biztosítási Törvény vonatkozó paragrafusa értelmében minden biztosításközvetítőnek rendelkeznie kell egy szakmai felelősségbiztosítással, mely alapján az ügyfeleiknek okozott kár esetén a biztosító helytáll.
  Társaságunk az Colonnade Insurances: A Magyarországi Fióktelepénél rendelkezik érvényes szakmai felelősségbiztosítással.
  Kezdete: 2018.01.01.
  Kötvényszáma: 1180000175

 5. Titoktartási és adatkezelési szabályok (a 2003.évi LX. Biztosítási törvény vonatkozó paragrafusai értelmében)

  Biztosítási titok minden olyan - államtitoknak nem minősülő -, a biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.
  A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó ügyfeleinek azon üzleti titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet.
  A fentiektől eltérő célból végzett adatkezelést a biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.
  A biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha:

  1. a biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
  2. e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

  A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
  a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
  b) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel,
  c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval,
  d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel,
  e) a (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatósággal,
  f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
  g) a biztosítóval, a biztosításközvetítővel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetítő vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdek-képviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítői, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
  h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
  i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal,
  j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésre felhatalmazott szervvel,
  k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,
  l) az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezető Hivatallal,
  m) az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosítóval,
  n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében a Kártalanítási Számlát kezelő szervezettel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel és a kárrendezési megbízottal,
  o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel,
  p) fióktelep esetében - ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal - a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítővel, szaktanácsadóval

  A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet
  a) kábítószer-kereskedelemmel,
  b) terrorizmussal,
  c) illegális fegyverkereskedelemmel, vagy
  d) a pénzmosás bűncselekményével  van összefüggésben.